Hur ser vår organisations innovationsförmåga ut? Vika är våra förutsättningar, styrkor och svagheter för att åstadkomma innovation? Genom att göra ett självskattning får ni en bra utgångspunkt för en intern diskussion kring avvägningar och fokus för pågående eller kommande innovationsarbete. SKL har utvecklat en självskattningsenkät som kan användas oavsett vilka förkunskaper om innovation personerna i organisationen har.

Upp till toppen