Se Helheten
Se Helheten Metoder, verktyg och modeller för att förstå, genomföra och förändra för ökad innovationsförmåga på systemnivå.
Se Människan
Se Människan Metoder, verktyg och modeller för att första, arbeta och förändra med att se människans behov.
Hitta drivkraften
Hitta drivkraften Metoder, verktyg och modeller för att förstå, genomföra och förändra för hitta drivkraften till ökad innovationsförmåga
Skapa kulturen
Skapa kulturen Metoder, verktyg och modeller för att skapa kulturen som bidrar till ökad innovationsförmåga

Se helheten

Inte alltid, men ofta handlar ökad innovationsförmåga om att förstå och hantera förändringar i komplexa system. Därför är förmågan att se helheten och skapa värde i alla delar viktigt. Hur gör man då för att möta behov och utmaningar som omfattar flera dimensioner? Här kan du fördjupa dig, hitta metoder och modeller som svarar mot behoven av att förstå, göra och förändra för ökad innovationsförmåga på systemnivå.

Vad är innovationsförmåga?

I mångt och mycket handlar det om att vara väl rustad för att skapa och införa nya idéer som ger mervärde, bidrar till ökad konkurrenskraft och hållbarhet. Hur vet man då vilka förmågor man redan har och vad som behöver utvecklas för att innovationsförmågan ska öka? För att finna svaren finns metoder och modeller som kan användas för genomlysning av alla de delar i systemet. På så sätt får man en tydlig bild av vad vilka områden som behöver utvecklas och stärkas. Här har vi samlat sådant som kan vara till nytta när innovationsförmåga ska kartläggas och utvecklas.

Förstå

En mängd faktorer påverkar innovationsförmågan inom en organisation. Hur ska man veta vad som påverkar? Hur skapar man förståelsen som krävs för att innovationsförmågan ska öka? Som ett första steg kan sökandet efter svaren kan vara nog så gott. Faktum är att hela denna webbplats består av sådant som kan vara till nytta för den som vill förstå vad innovationsförmåga är.

Göra

Vilka styrkor och svagheter finns i vår organisation? Vilka förmågor behöver vi utveckla för att nå vår fulla innovationspotential? För att få en komplett bild behöver man syna sin verksamhet ur flera olika perspektiv. Här har vi samlat sådant som kan vara till nytta för att komma igång med kartläggning av innovationsförmåga.

Förändra

Behöver något förändras för att vi ska nå vår fulla innovationspotential? Ofta finns nyckeln i en mängd olika faktorer, såsom att minska begreppsförvirringen, öppna upp för nya former av samverkan eller sätt att belöna nya djärva initiativ. Hela denna webbplats består av sådant som kan vara till nytta för den som vill driva förändringar för att öka innovationsförmågan.

Oops! Inga metoder eller verktyg här
ännu. Har du något förslag?

Skapa samförstånd

Det råder inget tvivel om att innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. Inte minst då olika kompetenser, som sällan eller annars aldrig samverkar, förs samman för att driva innovationsprocesser. För många är det därför viktigt att skapa samförstånd kring begrepp och termer för att skapa struktur, trygghet och effektivitet i innovationsarbetet. Att skapa en gemensam terminologi, som alla förstår och kan samlas kring, kan bidra till ökad innovationsförmåga. Här har vi samlat sådant som kan vara till nytta i processen att skapa samförstånd för ökad innovationsförmåga.

Förstå

Många upplever att det kan vara svårt att veta om man lägger samma betydelse i begreppen när man talar om innovation. Att samlas kring begreppen och reda ut frågan "vad betyder innovation för oss?" är en viktigt del av processen, inte minst när innovationsarbetet omfattar samverkan med aktörer som sällan eller aldrig samverkat i andra sammanhang.

Göra

Bästa sättet att skapa samförstånd är att komma igång med aktiviteter med ökat samförstånd som uttalat mål. Workshopövningar där man tillsammans vrider och vänder på begrepp kan vara ett sätt. Att titta på hur andra har gjort kan ge insiration och vägledning.

Förändra

Ökat samförstånd handlar i mångt och mycket om kommunikation och involvering. Något som kan låta tämligen enkelt i teorin, men i praktiken kan olika former av verktyg och metoder vara till nytta.

Hitta nya affärsmodeller

Innovation kan innebära att traditionella affärsmodeller sätts ur spel. Inte minst bidrar digitalisering till ett växande behov av utveckla nya affärsmodeller. För att inte fastna och riskera att bli omsprungen av nya aktörer (så som AirBnB, Uber, Amazon med flera), behövs såväl kunskap som mod att laborera och förändra. Hur gör man då för att hitta modeller som svarar mot behoven på en marknad i förändring? Här har vi samlat några tankar om hur nya affärsmodeller kan bidra till ökad innovationsförmåga.

Förstå

En mängd faktorer ligger till grund för behovet att hitta nya affärsmodeller. Digitalisering, utveckling av nya tjänsteerbjudanden och pris- och konkurrentmedvetna konsumenter är några tungt vägande faktorer. Ökad förståelse, både för vad som ligger till grund för utvecklingen och för att hitta sin väg till nya flexibla lösningar, är centralt för att få full utväxling.

Learn from the Unicorns

techcrunch.com/2013/11/02...
Har de senaste decenniernas stora framgångsrika startups något gemensamt, något som kan kopieras för den som söker framgång? I “The unicorn club” ingår statups värderade till över en miljard dollar....
Tillagt 25 januari, 2017

Göra

Vad krävs för att en ny affärsmodell ska få fäste? Att de bidrar till utveckling, så att både lönsamhets- och hållbarhetsmål kan uppnås, är avgörande faktorer. Hur gör man då? Kanske finns lösningen i att komma igång och laborera, vilket kan kräva både mod att våga tänka nytt och att hitta nya samverkansformer. Att dra lärdom av andras erfarenheter och sätta dem i relation till sin egen organisation kan vara en väg framåt.

Förändra

ingen text ännu

Oops! Inga metoder eller verktyg här
ännu. Har du något förslag?

Utveckla sätt att mäta och följa upp

Hur gör man för att mäta och följa upp att innovationsförmågan ökar? Att hitta någon form av prestationsmått kan tyckas vara det självklara svaret, men innovationsprocesser innehåller ofta komponenter som inte kan kopplas direkt till prestation. Traditionella nyckeltal och metoder för uppföljning ger inte alltid svaren man behöver för att utveckla innovationsförmågan. Nytänk både i fråga om hur och vad man mäter kan ge svaren. Här har vi samlat några tankar om hur nya sätt att mäta och följa upp kan bidra till ökad innovationsförmåga.

Förstå

ingen text

Oops! Inga metoder eller verktyg här
ännu. Har du något förslag?

Göra

ingen text

Förändra

ingen text ännu

Oops! Inga metoder eller verktyg här
ännu. Har du något förslag?

Radikalt eller stegvis - hitta processen

Hur hittar man processen för innovation? Det beror på… Innovation kan både vara något radikalt nytt - en produkt, tjänst eller process som inte liknar något annat vi tidigare sett - eller resultatet av stegvisa förändringar av något befintligt som sammantaget resulterat i en ny lösning. Oavsett vilket är processen från idé till innovation sällan spikrak. Den består snarare av en mängd olika komponenter. Här har vi samlat tankar, metoder och modeller som kan bidra till ökad innovationsförmåga för såväl stegvisa förbättringar som för radikalt nya lösningar.

Förstå

ingen text

Göra

ingen text

Förändra

ingen text ännu

Upp till toppen