EN SATSNING MED URSPRUNG I TRE INITIATIV

Ökad innovationsförmåga är en satsning som drivs av en bred konstellation av aktörer med gemensamt intresse av att öka kunskap och erfarenheter inom innovationsledning, tjänsteinnovation och design, för därigenom öka innovationsförmågan.

Satsningen har under 2016 drivits som ett projekt finansierat av VINNOVA med målsättningen att ta fram förslag på hur man kan göra för att stärka innovationsförmågan inom de sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas strategiska innovationsprogram.

Satsningen har sitt avstamp i tre tidigare initiativ:

People Powered Future

– ett designprojekt som bygger på den nationella projektet Design för ökad konkurrenskraft.

Leading innovation

– en nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation

Service Innovation Sweden  

– en satsning med fokus på tjänsteinnovation som bygger på en strategisk agenda för tjänsteinnovation i Sverige.

Samtliga av dessa initiativ har drivits i syfte att generera kunskap och även skapa forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom områden som bidrar till att innovationsförmågan ska öka. Satsningarna har riktat sig till och spänner över aktörer från såväl näringsliv som offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut.

Utöver att verka för att sprida befintliga kunskaper och erfarenheter har samtliga initiativ aktivt verkat för att identifiera behov av ny kunskap och forskning samt nya former för samverkan och utbyten. Dessa behov har varit grund för och tagits med in i satsningen Ökad innovationsförmåga.

Denna webbplats är det första utkastet till en digital plattform skapad för att öka innovationsförmågan med hjälp av metoder, verktyg, goda exempel, forskningsresultat och andra erfarenheter inom innovationsledning, design och tjänsteinnovation.

Plattformen bygger på en modell som har utvecklats utifrån frågeställningarna:

 • Vilken typ av stöd behövs för att driva på och öka innovationsförmågan i de sexton pågående strategiska innovationsprogrammen som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas?
 • Vad finns att hämta i fråga om kunskap, erfarenheter, metoder, modeller och andra stöd som utvecklats under satsningarna Leading Innovation, People Powered Future och Service Innovation Sweden?

Plattformen är långt ifrån färdig. Detta är en första betaversion som tagits fram i syfte att exemplifiera och påvisa hur man kan möta behoven genom att förklara, sätta frågor/utmaningar i sammanhang och lyfta fram metoder och verktyg för dem som vill driva innovationsprocesser.

Vår erfarenhet visar att innovationsförmåga växer fram i takt med att man laborerar, samverkar, diskuterar, följer upp, utvärderar, förändrar och förbättrar. Därför hoppas vi att vi med denna betaversion bidragit till grunden för en levande och interaktiv plats, dels för den som vill ta del av andras erfarenheter, men också för den som vill vara med och dela med sig av sina utmaningar, sin kunskap, erfarenhet och framgång.

 

Hur har den kommit till?

Inom ramen för projektet Ökad innovationsförmåga har vi under 2016 arrangerat ett antal workshops. I dessa har representanter från VINNOVAs strategiska innovationsprogram erbjudits kompetensutveckling kring metoder och verktyg som kan användas som stöd för att öka innovationsförmågan. Vid dessa tillfällen har det också skapats utrymme för att dela med sig av goda exempel och vad som bidragit till framgång. Det har också varit ett tillfälle att lyfta frågor och artikulera behov av fortsatt kompetensstöd.

För att skapa en bredare bild av behoven av kompetens- och utvecklingsstöd som finns hos de strategiska innovationsprogrammen genomfördes djupintervjuer med programcheferna för respektive program. Under maj och juni 2016 intervjuades ledningen för 14 av de 16 strategiska innovationsprogrammen. I intervjuerna framkom ytterligare och/eller kompletteringar till de behov av kunskap och stöd som tidigare framkommit.

 

Vem är den till för?

Plattformen vänder sig till en bred målgrupp med olika erfarenheter av innovationsarbete och innovationsprocesser. Värt att notera är att betaversionen utgår från de behov som framkommit i samband med workshops och djupintervjuer med programchefer och programkontor för de strategiska innovationsprogrammen. Innehållets struktur svarar därmed mot behov som är artikulerade av aktörer som befinner sig på en övergripande och strategisk nivå i det nationella innovationssystemet.

Framtida utveckling och värdskap

Utöver projektgruppen som drivit Ökad innovationsförmåga har ett flertal personer varit med och bidragit till utvecklingen av såväl den underliggande modellen som plattformen, både genom att uttrycka sina behov, bidra med innehåll och genom att lämna synpunkter under utvecklingens gång.

Det framtida värdskapet för plattformen är inte fastställt, men vår förhoppning är att vi genom denna betaversion har skapat något som kommer att vara till nytta för alla som verkar i innovationssystemet.

För att plattformen fullt ut ska kunna fungera och utvecklas tror vi att det finns mycket att vinna på att flera olika aktörer är med och driver denna. Verksamt.se, där ett flertal myndigheter gått samman för att samla service och information som ska göra det enklare för alla som driver eller vill starta företag, är en plattform som vi ser som ett vägledande och inspirerande exempel.

Oavsett vem eller vilka som står bakom och driver en modell som denna tror vi att ett aktivt och engagerat redaktörskap är nödvändigt för att plattformen ska vara aktuell och trovärdig.

 

Ingångsvärden som legat till grund för plattformen

 • Den ska ha en övergripande introduktion och en vidare fördjupning till vart och ett av de behovsområden vi inringat
 • Delarna kan, när det behövs, blandas, vridas och vändas på för att få fram många olika faktorer för och aspekter av ökad innovationsförmåga
 • Den kan utvecklas och kompletteras i takt med att kunskap växer fram och fler vill dela med sig av sina erfarenheter, metoder och verktyg
 • Den innehåller erfarenheter och aspekter från alla de ursprungliga satsningarna, Leading innovation, People Powered Future och Service Innovation Sweden
 • Den har ett lättillgänglig och användarvänlig (språk, design, funktion)
 • Den är skalbar och lätt för alla och envar att bygga på och vidareutveckla (öppen kod)
 • Den ska vara intressant nog att vilja återkomma till och/eller dela vidare till andra
 • Den ska vara öppen nog för att den som har kunskap och erfarenheter ska vilja använda denna som plats för att dela med sig av dessa

 

Kvar att utveckla

Den underliggande modellen och plattformen har vuxit fram under relativt kort tid med begränsade resurser. Vi har därför fokuserat på att skapa en struktur som utgår från och svarar mot de behov som identifierats inom ramen för projektet Ökad innovationsförmåga.

För att plattformen ska komma till sin fulla potential finns det ett antal funktioner som behöver implementeras och utvecklas.

Följande är sådant som vi anser skulle tillföra plattformen nytta och värde:

 • Mer tydlighet kring varför exempel, metoder och verktyg har hamnat i denna plattform
 • Mer tydlighet i hur man genom att driva processer utifrån flera utgångspunkter, där flera faktorer och parallella processer samverkar, kan öka innovationsförmågan och att det i den underliggande modellen finns stöd för sådana parallella processer
 • Någon form av bryggor och tydligare övergångar när man lämnar plattformen, för att hamna i andra plattformar, webbplatser och applikationer
 • En välfungerande sök- och filtreringsfunktion som bidrar till att snabbt hitta fram till specifikt innehåll, för den som vet vad man är ute efter men inte har tid eller behov att orientera sig i de övergripande strukturer som plattformen bygger på
 • En enkel och tydlig taggning av innehållet, som bidrar till att ytterligare kategorisera innehållet, så att den som söker efter olika former av exempel, metoder etc. lätt kan orientera sig i och sortera innehållet efter individuella behov av att förstå, göra och förändra
 • Möjlighet för alla som önskar att bidra med innehåll i form av goda exempel, metoder, modeller och verktyg
 • Möjlighet att efterfråga tips och råd i både öppna och slutna forum
 • Möjlighet att enkelt dela innehåll vidare via sociala medier och andra delningsplattformar
 • Möjlighet att betygsätta exemplen, metoderna, modellerna och verktygen genom någon form av betygssystem (liknande Tripadvisor) samt även möjlighet till att dela med sig av kommentarer som ger bakgrund fördjupning till betygsättningen
 • Möjlighet att mer utförligt beskriva hur man tillämpat olika metoder, modeller och verktyg samt vad dessa har tillfört i fråga om att öka innovationsförmågan
 • Möjlighet att skapa projektplattformar där man kan dela med sig av erfarenheter under ett pågående projekt och därigenom skapa interaktivitet och utbyte både inom en specifik projektgrupp och med en bredare skara

 

Vill du veta mer?

Kontakta någon av oss som varit med och utvecklat modellen.

Eva-Karin Anderman, Usify Kontakt
Ingrid Kihlander, KTH Kontakt
Sara Modig, ModigMinoz Kontakt
Susanne Nilsson, KTH Kontakt
Eva Stattin, Respectfully Yours Kontakt
Pia Wågberg, RISE Kontakt

Upp till toppen